Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację wymiany informacji handlowych i automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy wnioskodawcą, a podmiotami współpracującymi - dostawcami nagród przekazywanych dalej beneficjentom partnerów. Zatem z jednej strony mamy system B2B który umożliwia automatyzację procesów z dostawcami, a z drugiej strony automatyzację procesów realizowanych z partnerami biznesowymi dla których wnioskodawca realizuje programy partnerskie w formule SaaS. Dzięki nowemu systemowi B2B najważniejsze procesy biznesowe między firmami będą maksymalnie uproszczone i zautomatyzowane. Projekt realizowany będzie przez 14 miesięcy w ramach 3 etapów, począwszy od stycznia 2014r. Projekt obejmie swoim zasięgiem 11 przedsiębiorstw- wszystkich uczestników kooperacji B2B (partnerów dostawców i partnerów realizujących programy lojalnościowe dla swoich klientów poprzez platformę udostępnioną w modelu SaaS). Przy pomocy B2B realizowane będzie 5 procesów biznesowych z czego w 3 wyeliminowany zostanie papierowy obieg dokumentów. Realizacja projektu i wdrożenie systemu przyczynią się do usprawnienia współpracy, ograniczenia zaangażowania pracowników w rutynowe czynności, minimalizacji kosztów administracyjnych. System B2B opiera się na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu:
     Proces ofertowania (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów)
     Proces obsługi programów lojalnościowych (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów)
     Proces zakupu nagród na potrzeby programów lojalnościowych
     Proces magazynowo – logistyczny
     Proces raportowania (wyeliminowanie papierowego obiegu dokumentów)

Dzięki wprowadzeniu zaplanowanych w ramach projektu rozwiązań, Wnioskodawca będzie miał możliwość pozyskania najnowocześniejszych technologii, przydatnych przy kooperacji współpracujących firm skoncentrowanych na realizowaniu konkretnych, wspólnych zadań. W rezultacie projekt będzie miał niezaprzeczalny wpływ na pozyskanie przez firmę MPL VERBUM S.A. przewagi konkurencyjnej poprzez lepszą obsługę programów partnerskich w SaaS oraz optymalizację kosztów zakupu nagród od partnerów dostawców. Pozwoli na redukcję kosztów operacyjnych, poprzez zarządzanie gospodarką magazynową Just-In-Time, dzięki czemu minimalizuje się przestrzeń i koszty magazynowania, wzrośnie wydajność (obsługa większej ilości zamówień), jakość obsługi (terminowość, dostępność towarów), nastąpi skrócenie i wzrośnie kontrola drogi realizacji zamówień oraz elektroniczna wymiana dokumentacji.

Podstawowe dane dotyczące projektu:
Okres realizacji:    01/01/2014 – 28/02/2015
Umowa o dofinansowanie nr    UDA-POIG.08.02.00-30-239/13-00 z dnia 05/11/2013
Wartość projektu:    771 500,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych:    771 500,00 PLN
Wartość dofinansowania:    540 050,00 PLN
 
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach Działania 8.2 PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą de minimis: 70%
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ