Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cenimy transparentność.

Jesteśmy pierwszą polską agencją lojalnościową notowaną na NewConnect.

Relacje inwestorskie

Rada Nadzorcza MPL Verbum S.A. zaprasza uprawnione podmioty do udziału w konkursie ofert na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2013/2014 – 2015/2016
I. Zamawiający: MPL Verbum S.A., 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 45A.
II. Przedmiot zamówienia:
badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2013/2014 – 2015/2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania tych sprawozdań,
III. Ofertę należy złożyć w siedzibie spółki MPL Verbum S.A., 61-626 Poznań, ul. Szelągowska 45A, w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie „Badanie sprawozdania finansowego MPL" w terminie do dnia 31 styczeń 2014 roku do godziny 14.30.
IV. Od oferentów oczekujemy:
- obecności biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, podczas którego będzie dokonywana ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz, o ile to będzie konieczne, na zwyczajnym lub nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy w celu przedstawienia wyników badania oraz złożenia stosownych wyjaśnień i informacji,
- przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki,
- udzielania konsultacji pracownikom Spółki,
- gotowości do negocjacji warunków umowy,
- zakończenia badania sprawozdania finansowego Spółki za dany rok - do 31 lipca roku następnego.
V. Oferta powinna zawierać:
1. informację o biegłym rewidencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2. oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3. informację o znajomości przez rewidenta branży, w której działa Spółka,
4. informację o składzie zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta oraz ich doświadczenia zawodowego,
5. informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
6. deklarację w sprawach określonych w punkcie IV,
7. ceny za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach finansowych, wraz z raportem z badania tych sprawozdań w poszczególnych latach,
8. wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych,
9. termin obowiązywania oferty do 31 marca 2014 roku.
VI. Zakres danych finansowych dla potrzeb przygotowania oferty zostanie przekazany oferentom na ich wniosek przesłany do dnia 25 stycznia 2014 roku na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VII. Oferty złożone po terminie określonym w punkcie III nie podlegają rozpatrzeniu.
VIII. Przeprowadzający konkurs zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez wyłaniania zwycięscy konkursu, bez podania przyczyn.
IX. Oferent, którego oferta będzie wybrana zostanie poinformowany pisemnie, a informacja zawierająca nazwę i adres zwycięzcy konkursu zostanie przekazana niezwłocznie pozostałym oferentom.
X. Konkurs ofert nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

© Verbum 2020. Design: solmedia.pl